Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online kampeerwinkel Vinkenasten.nl

1. Toepasselijkheid

1.1. Dit zijn algemene voorwaarden van Caravan World Vinken BV, hierna te noemen: Vinken.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete productaanbod op de site van Vinken, internetadres http://vinkenasten.nl/, en op alle met Vinken aangegane overeenkomsten.

1.2. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Vinken, middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze voorwaarden, accepteert u deze voorwaarden.

1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring (via fax, brief of e-mail: info@vinkencaravans.nl) door Vinken worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vinken is ingestemd.

1.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vinken worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Vinken ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6. Vinken heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar online kampeerwinkel en overige gedeelten van de website te wijzigen.

2. Offerte- aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1. Indien Vinken de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van een gewijzigde uitspraak van de rechter, zal Vinken u hiervan onmiddellijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail: webshop@vinkencaravans.nl) aan Vinken te melden.

2.2. De overeenkomst tussen Vinken en u komt tot stand op het moment nadat u:
2.3.1. Een bestelling hebt geplaatst via de site van Vinken op http://vinkenasten.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier;

2.3.2. Vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt, nadat u akkoord bent gegaan met de prijs en hebt ingegeven of u de bestelling komt halen of wilt laten bezorgen, onderaan het bestelformulier;

2.3.3. Hierop van Vinken op het door u ingegeven e-mailadres een bevestiging hebt ontvangen dat Vinken uw bestelling heeft ontvangen (dit betreft een zogenaamde “ontvangstbevestiging”);

2.3.4. Als u ervoor hebt gekozen om uw bestelling te laten bezorgen zal de bestelling alswel de overeenkomst met Vinken pas officieel en in behandeling genomen worden nadat u het factuurbedrag hebt overgemaakt en het bedrag per bank is ontvangen door Vinken;

2.3.5. Als u ervoor hebt gekozen om de producten zelf te komen halen bij Vinken in Asten wordt de bestelling alswel de overeenkomst met Vinken officieel en in behandeling genomen op het moment dat u de bestelling geplaatst heeft.

2.4. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
2.4.1. Een overzicht van uw bestelling;
2.4.2. De prijs per besteld product en een totaalprijs van de gedane bestelling;
2.4.3. Uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) afgeleverd wordt(en),  e-mailadres en telefoonnummer;
2.4.4. Het bestelnummer van de overeenkomst;

2.5. De overeenkomst bevat alle tussen u en Vinken gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Vinken.

2.6. De administratie van Vinken geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Vinken verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Vinken verrichte leveringen. Vinken erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

2.7. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen op http://vinkenasten.nl/ zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten en inclusief verwijderingsbijdrage. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dat geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzend- en rembourskosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de order annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vinken.

4. Levering, Transport en -kosten

4.1. U kunt op het bestelformulier aangeven of u de bestelling wilt komen afhalen bij het filiaal van Vinken te Asten of dat u de bestelling thuis wilt laten afleveren.

4.2.1 Als u aangeeft dat de bestelling bij het door u opgegeven adres bezorgd moet worden, worden ten behoeve van de levering verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het formaat, de omvang en het gewicht van uw bestelling. De verzendkosten worden duidelijk vermeld op het bestelformulier als u ingeeft dat u de bestelling wilt laten bezorgen.
4.2.2 De verzendkosten van een bestelling zijn onder voorbehoud. In verband met de gewijzigde bezorgtarieven kan de totaalprijs van uw bestelling in een later stadium verschillen. Voor de actuele bezorgkosten kunt u contact opnemen met Vinken.

4.2.3 De verzendkosten van een lengtevracht (van luifels en lengte adapters) naar de waddeneilanden zijn afwijkend. Neem hiervoor contact op met de heer J. de Haas via mail webshop@vinkencaravans of tijdens openingstijden op 0493-696155.

4.3. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Vinken. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Vinken kunnen worden uitgesloten.

4.4. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst.

5. Levertijd

5.1. De leveringstermijn van uw bestelling bedraagt 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Vinken. De door Vinken opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Vinken overschreden wordt, zal Vinken u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met Vinken te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail: receptie@vinkencaravans.nl) aan Vinken te melden.

6. Herroepingrecht

6.1. De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst. U kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

6.2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit vooraf schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Vinken te melden. U moet na het ontbinden van deze overeenkomst binnen 14 dagen wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen.

6.3. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Vinken ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Vinken binnen 14 dagen nadat Vinken het door u geretourneerde product(en) heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen.

6.5. Dit is conform de EG richtlijn.

6.6. De betaalde aankoopprijs exclusief de gemaakte verzendkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat.

6.7. Uitgesloten van het herroepingrecht zijn:

goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

6.8. Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

7. Niet goed, geld retour en klachten

7.1. Alle producten worden gecontroleerd voordat ze naar u gestuurd worden. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u Vinken binnen 24 uur na levering schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch contacteren en vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2. Als u een product terug stuurt dan moet u zelf de kosten van verzending betalen.

7.3. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Vinken serieus in behandeling genomen worden.

7.4. U dient een klacht kenbaar te maken bij Vinken (de gegevens staan vermeld onder artikel 10 van deze voorwaarden).

7.5. Vinken zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Vinken zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch berichten.

8. Garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen

8.1 Op de door Vinken geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

8.2 Vinken is nooit verplicht tot betaling van een schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vinken. Vinken is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Vinken, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie ingeval van slijtage als gevolg van normaal gebruik en verder in de volgende gevallen:

8.4.1 Indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door Vinken geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

8.4.2 Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van de fabrikant zijn verricht;

8.4.3 Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

8.4.4 Indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of een niet met de bestemming corresponderend gebruik;

8.4.5 Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5 Het is mogelijk dat Vinken op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vinken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Persoonsgegevens

9.1. Vinken zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De klantgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

9.2. De informatie die wij verkrijgen op financieel gebied zoals rekeningnummers en andere gegevens met betrekking op de betaling worden alleen voor de facturatie van de bestellingen gebruikt.

10. Klantenservice

10.1. Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te hebben met:

Caravan World Vinken BV
Ommelseweg 65
5721 WT Asten
Tel.: +31 (0)493 – 696155
Fax: +31 (0)493 – 695295
E-mail:info@vinkencaravans.nl

11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle overeenkomsten gesloten met Vinken is het Nederlands recht van toepassing.